BeeBabs Shop

Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.beebabs.com oraz w wersji pisemnej w centrum dystrybucyjnym firmy Butterfly Group mieszczącym się przy ul. Zimozielone 6 w Jastrzębniku.

 

§ 1 DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy regulamin.

2. Sprzedawca – Sklep BeeBabs działający pod adresem internetowym www.beebabs.com prowadzony przez: Butterfly Group, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, NIP: 5212066756, REGON: 145940587 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (przy czym, za wyjątkiem drobnych umów, o których mowa w art. 20 kodeksu cywilnego Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, dla dokonania czynności potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodow.

5. Konto – wymagający rejestracji na stronie Sprzedawcy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu zbiór danych teleinformatycznych umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, sprawdzenia statusu jego realizacji, zmiany bądź weryfikacji swoich danych kontaktowych.

6. Towary / towar – prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie.

7. Sklep – serwis internetowy, którego administratorem jest Sprzedawca, działający pod adresem www.beebabs.com, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość.

8. Centrum dystrybucyjne – filia Sprzedawcy, z której prowadzona jest dystrybucja zakupionego towaru oraz przyjmowane są reklamacje i zwroty zakupionego towaru, mieszcząca się w Jastrzębniku, kod 96-321, przy ul. Zimozielonej 6.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

10. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zawierana przez Sprzedającego z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e – mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia. 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności.

2. Do efektywnego korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu oraz skutecznego składania Zamówień niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet posiadający minimalne wymagania w postaci: procesor o częstotliwości minimum 1 GHz, Karta graficzna o pamięci minimum 512 MB oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę stron internetowych (np. Internet Explorer >8, Mozilla Firefox, Google Chrome >17, Opera, Safari), a także dowolne urządzenie wskazujące umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy.

3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Osoby korzystające ze Sklepu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, są objęte gwarancją producenta, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Ceny wszystkich Towarów publikowanych na stronie Sklepu podane są w złotych polskich oraz euro.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o towarach, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

8. W chwili utworzenia Konta Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jedynie w zakresie dotyczącym prowadzenia Konta Klienta, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu dla Klienta.

9. W chwili złożenia Zamówienia Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta na czas określony do chwili dostarczenia Klientowi Towaru będącego przedmiotem Zamówienia lub do czasu zakończenia procedury związanej z uprawnieniem do złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, lub skorzystania z procedury reklamacyjnej, o której mowa w § 8 Regulaminu.

10. Informacje o Towarach oraz ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 3 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. W Sklepie Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.beebabs.com za pomocą prawidłowo wypełnionego formularza elektronicznego,

2. Przez złożenie Zamówienia, w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient składa Sprzedawcy oświadczenie woli o chęci związaniu się Umową zakupu Towaru określonego w Zamówieniu. Umowa uważania jest za zawartą w momencie, o którym mowa w ust. 10 poniżej.

3. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych umożliwiających dostarczenie Towaru, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz w przypadku wysyłki Towaru dokładnego adresu dostawy.

4. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
a. akceptacji Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności,
b. wyboru zamawianych Towarów lub usług,
c. podania danych, o których mowa w ust. 3 powyżej,
d. wyboru sposobu płatności.

5. Złożenie przez Klienta skutecznego Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

6. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji, bądź być poprzedzone prawidłowym wypełnieniem przez Klienta, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail – wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Klienta hasła). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Klient winien zachować w tajemnicy ustalone hasło oraz login i nie udostępniać go osobom trzecim.

7. Przed złożeniem Zamówienia, Klient korzystając z naszej wyszukiwarki Towarów, ma możliwość znaleźć interesujący go produkt. Po dokonaniu wyboru Towaru, należy kliknąć przycisk „Do koszyka”. Klient w każdej chwili może wrócić do sklepu, by wyszukać i dodać następny produkt (klikając przycisk „Kontynuuj zakupy”). W każdej chwili można usunąć produkt ze swojej listy zakupów klikając „x”, znajdujący się tuż przy nazwie danego Towaru.

8. Po skompletowaniu listy zakupów, należy kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie”. Następnie należy podać swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia, dane do wysyłki, wybrać formę dostawy oraz metodę płatności.

9. Jeśli Klient posiada w Sklepie Konto jego dane zostaną uzupełnione automatycznie. Zawsze ma on jednak możliwość ich weryfikacji, uzupełnienia lub modyfikacji. Przed zatwierdzeniem Zamówienia Klient wybiera formę płatności. W przypadku pominięcia procedury rejestracji złożenie Zamówienia dokonane zostaje na podstawie każdorazowo, poprawnie wypełnionego formularza elektronicznego.

10. Umowa uważana jest za zawartą w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczną informację od Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji. Sprzedawca przesyła, niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w chwili wydania Towaru (tj. wydania go przewoźnikowi), potwierdzenie, zawierające informacje o rodzaju, ilość oraz cenie zamówionych Towarów, sposobie i terminie płatności. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia, Klient może je cofnąć.

11. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Towary. Przejście własności Towarów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Towary (zastrzeżenie przejścia prawa własności). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 10 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, a Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o tym fakcie Klienta.

§ 4 CENY I FORMY PŁATNOŚCI

1. Zamieszczone w Sklepie ceny Towarów zawierają wszystkie związane z produktem podatki, cła i inne koszty, w tym podatek VAT, nie zawierając natomiast kosztów dostawy Towarów oraz innych opłat dodatkowych, o których poniżej.

2. W Sklepie można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:

a. Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Korzystając z tej formy płatności Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami;
Konto Butterfly Group mieszczące się w mBank, numer: 72 1140 2004 0000 3602 8186 6223.

b. Kartą lub szybkim przelewem online za pośrednictwem systemu Przelewy24. Korzystając z tej formy płatności Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami.
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, pokryć koszt dostawy Towaru.

4. Koszt dostawy Towaru uzależniony jest od wartości złożonego zamówienia i jest on podawany Klientowi przed złożeniem Zamówienia i pozostaje niezmienny, aż do jego zrealizowania. Wszystkie koszty, o których mowa w zdaniach poprzednich, prezentowane są Klientowi na stronie Sklepu przed złożeniem Zamówienia.

5. Koszt dostawy Towarów jest uzależniony od wartości Zamówienia oraz wybranej firmy kurierskiej:

a. Dostawa kurierem DPD pod wskazany adres:
I. dla wszystkich Zamówień o wartości większej niż 150 zł – dostawa jest BEZPŁATNA,
II. dla wszystkich Zamówień o wartości do 149,99 zł, koszt dostawy wynosi 14,99 zł.

b. Dostawa kurierem InPost pod wskazany adres:
I. dla wszystkich Zamówień o wartości większej niż 150 zł – dostawa jest BEZPŁATNA,
II. dla wszystkich Zamówień o wartości do 149,99 zł, koszt dostawy wynosi 15,49 zł.

c. Dostawa do Paczkomatów InPost:
I. dla wszystkich Zamówień o wartości większej niż 150 zł – dostawa jest BEZPŁATNA,
II. dla wszystkich Zamówień o wartości do 149.99 zł, koszt dostawy wynosi 14,99 zł.

6. Termin płatności w przypadku przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy wynosi 3 dni od dnia złożenia Zamówienia.

7. Za dokonanie płatności uznaje się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy lub zatwierdzenie płatności przez systemy płatności online wobec Sprzedawcy.

§ 5 CZAS WYSYŁKI ORAZ DOSTAWA TOWARU

1. Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są na terenie Unii Europejskiej.

2. Towary wysyłane są do 48 godzin (liczą się godziny wypadające w dni robocze) od potwierdzenia płatności za Zamówienie (z systemu płatności elektronicznych lub z rachunku bankowego Sprzedawcy),

3. Wszystkie zamówione Towary wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, inPost. Odbiór paczki należy pokwitować u kuriera (na piśmie lub w formie elektronicznej). W przypadku nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo z określonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki. Można również odebrać paczkę osobiście z centrali firmy kurierskiej, której adres również znajduje się na druku awizo. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w centrali kurierskiej wynosi 7 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia. Po upływie tego okresu oraz braku odpowiedzi od Klienta, kurier zwraca Towar do Sprzedawcy.

4. Czas dostawy Towaru realizowanej przez firmę kurierską wynosi maksymalnie 48 godzin (liczą się godziny wypadające w dni robocze), od chwili wydania Towaru firmie kurierskiej w terminach wskazanych w ust. 2 powyżej.

5. Klient jest informowany o każdorazowej zmianie statusu realizacji

Zamówienia, w tym o przekazaniu Towaru spedytorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Klient ma również możliwość śledzenia statusu Zamówienia korzystając ze swojego Konta w Sklepie.

6. Klient powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Towaru i jego zgodność z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości należy wraz z kurierem sporządzić dokument reklamacyjny – kurier powinien posiadać druk właściwy dla danego spedytora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić Towar kurierowi (jeżeli dostawa zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić tylko uszkodzony Towar). Koszt transportu uszkodzonego Towaru ponosi Sprzedawca.

7. Gdy uszkodzony Towar dotrze do magazynu Sprzedawcy zostanie wymieniony na nowy i wysłany do Klienta na koszt Sprzedawcy. Gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale “Reklamacje i zwroty”.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy liczy się:
a. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności, od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru,
b. dla umowy, która obejmuje więcej niż jeden Towar a Towary były dostarczane Konsumentowi osobno od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego z zamówionych Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z zamówionych Towarów.
c. dla umowy, która obejmuje przeniesienie własności Towarów dostarczanych partiami lub w częściach, od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części Towaru,

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu formularza dostępnego pod adresem Załącznik nr 1 do Regulaminu albo przez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, z którego wyraźnie wynika wola odstąpienia od umowy, w tym także w formie wiadomości e-mail.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Sprzedawcy na adres Centrum Dystrybucyjnego: Butterfly Group, ul. Zimozielona 6, 96-321 Jastrzębnik lub drogą mailową na adres kontakt@beebabs.com.

4. Termin jest zachowany, jeśli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie wysłane do Sprzedawcy. Nie ma znaczenia fakt, kiedy Sprzedawca odbierze w/w oświadczenie.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy Klientowi otrzymane od Klienta płatności za zakupiony Towar niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania odesłanego Towaru.

7. Jeśli Konsument prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie od otrzymania w/w oświadczenia prześle do Konsumenta zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą dostarczenie do niego tego oświadczenia. Brak potwierdzenia dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie wypływa na ważność, złożonego w terminie, oświadczenia.

8. Po upływie 14 dni liczonych w sposób określony w ust. 1 uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasa.

9. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany jest do przesłania do Sprzedawcy Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem terminu 7 dni.

10. Zwrot kosztów odpowiadających faktycznej cenie sprzedaży następuje w takiej samej formie jaka została przyjęta przez Konsumenta dla zapłaty za realizację Zamówienia. Po akceptacji Konsumenta, Sprzedawca może dokonać zwrotu kosztów określonych powyżej w inny sposób.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (pakiety, zestawy).

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. W celu dokonania zwrotu towaru Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Towar oraz dostarczyć go (prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu lub innego dokumentu wskazującego na nabycie Towaru przez Klienta jak również kompletu akcesoriów) na adres Centrum dystrybucyjnego Sprzedawcy: Butterfly Group, ul. Zimozielona 6, 96-321 Jastrzębnik. W sytuacji, gdy zwracany Towar zostanie zwrócony uszkodzony, niekompletny lub noszący znamiona użytkowania wychodzącego poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Konsumenta odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7 REKLAMACJE

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru bez wad. W sytuacji, gdy otrzymany Towar okaże się wadliwy, Klient ma możliwość skorzystania z następujących uprawnień:
a. zgłoszenie wady w ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w § 6 Regulaminu;
b. zgłoszenie wady w ramach uprawnień rękojmi za wady (procedura reklamacyjna).

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta w sytuacjach, kiedy Towar:
a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została wydana Klientowi w stanie niezupełnym;
e. stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążonym prawem osoby trzeciej (wada prawna).
1. Jeżeli Klient jest Konsumentem domniemuje się, że po wydaniu rzeczy Klientowi odpowiedzialność za wady Towaru stwierdzone przed upływem 1 roku od dnia wydania ponosi Sprzedawca.

3. Jeżeli Klient jest Konsumentem w przypadku stwierdzenia wad Towaru przysługuje mu:
a. pomimo zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady Towaru, skorzystanie z możliwości wymiany Towaru na wolny od wad,
b. pomimo zaproponowanej przez Sprzedawcę możliwości wymiany Towaru na wolny od wad skorzystanie z możliwości usunięcia wady Towaru chyba, że skorzystanie przez Konsumenta z tego uprawnienia byłoby niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

4. W przypadku uruchomienia dowolnej procedury reklamacyjnej, tj. z wyłączeniem korzystania z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta lub importera, transport reklamowanych Towarów odbywa się na koszt i zlecenie Sprzedawcy za pośrednictwem firmy spedytorskiej wskazanej na stronie Sklepu.

5. Do reklamowanego Towaru należy dołączyć komplet akcesoriów oraz kartę gwarancyjną, jeśli Klient chce skorzystać z uprawnień z niej wynikających.

6. Reklamacje związane z towarami zakupionymi w Sklepie jak również związane z usługami online (niewłaściwe Towary znajdujące się w koszyku lub nieprawidłowo naliczone koszty dostawy Towarów), można składać pisemnie na adres Centrum Dystrybucyjnego: Butterfly Group, ul. Zimozielona 6, 96-321 Jastrzębnik lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@beebabs.com.

7. W celu skorzystania z uprawnienia rękojmi lub gwarancji Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Towar oraz dostarczyć go (wymagane jest dołączenie kopii dowodu zakupu lub innego dokumentu wskazującego na nabycie Towaru przez Klienta jak również kompletu zestawu, pakietu) na adres Centrum dystrybucyjnego Sprzedawcy: Butterfly Group, ul. Zimozielona 6, 96-321 Jastrzębnik.

8. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy poczytuje się za uznanie roszczeń Klienta.

9. W przypadku usunięcia wad Towarów bądź wymiany Towaru na nowy, Sprzedawca dostarczy Klientowi Towar wolny od wad na swój koszt.

10. Jeżeli Klient jest Konsumentem roszczenie o wymianę Towaru lub usunięcie jego wady przedawnia się z upływem 1 roku licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania mu Towaru.

11. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 8 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Butterfly Group Bartosz Malczewski, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, NIP: 5212066756, REGON: 145940587 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2. Skuteczne złożenie zamówienia w Sklepie BeeBabs wymaga uprzedniego, dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Administrator danych osobowych, za pośrednictwem strony www Sklepu oraz innych form komunikacji przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres dostawy; adres poczty elektronicznej (adres e-mail); numer telefonu.

4. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji Konta, złożenia oraz realizacji Zamówienia w Sklepie.

5. W celu realizacji umowy Sklep może udostępniać zebrane od Państwa dane do firm kurierskich. Wyłącznie za wyraźną, osobną zgodą Klienta dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym celach marketingowych. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie.

6. Klientowi przysługuje: prawo wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych a także ich modyfikacji, żądania zaprzestania przetwarzania bądź trwałego usunięcia, jak również żądania ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Aby skorzystać z ww. praw prosimy o skorzystanie z formularza dostępnego po zalogowaniu do konta w Sklepie lub przesłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@beebabs.com.

7. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych, w tym szczegółowe obowiązki informacyjnie (również w zakresie praw, o których mowa w ust. 6 powyżej) oraz informacje dotyczące plików Cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

8. Na żądanie Klienta, skierowanego na adres kontakt@beebabs.com, Sprzedawca zapewnia Klientowi informację o:
a. udostępnianych przez Sprzedawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną;
b. podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli Sprzedawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenia przetwarzania danych.

9. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Sprzedawca może powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 9 powyżej.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Akceptując treść niniejszego regulaminu Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przekazania danych (przez Klienta) uwierzytelniających Klienta w Sklepie osobom trzecim, osoby te będą miały dostęp do jego konta w ramach tego sklepu oraz do danych osobowych Klienta i będą mogły za pomocą tego konta składać zamówienia.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.beebabs.com zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień. Klient jest zobowiązany do akceptacji regulaminu przy składaniu Zamówienia. W przypadku Klientów, którzy założyli konto w Sklepie, zostaną oni powiadomieni o zmianach przy pierwszym logowaniu po wejściu zmian w życie i poproszeni o ich akceptację. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy w zakresie utrzymywania konta Klienta w Sklepie. Złożenie nowych Zamówień będzie wymagało akceptacji nowego regulaminu.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych dotyczących Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia są dostępne pod adresem internetowym sklepu wyłącznie dla Klientów, którzy założyli konto w Sklepie.

4. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2019 r.

6. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 807 z późn. zm.),oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, o ile zastosowania nie znajdą, w zakresie umów z udziałem konsumentów, przepisy odrębne w zakresie w jakim zapewniają ochronę praw konsumentów.

7. Sprzedawca działa zgodnie z prawem polskim z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Zapis Niniejszego Regulaminu w części odnoszącej się do ochrony praw Konsumentów obowiązują wtedy, jeśli udzielana ochrona nie jest sprzeczna z przepisami kraju UE, w którym znajdował się Konsument w momencie składania zamówienia, w takim przypadku zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kraju UE w którym znajdował się Konsument w momencie składania zamówienia.

8. W przypadku Konsumentów Sądem właściwym miejscowo jest Sąd (wedle wyboru Konsumenta) właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy lub miejsce zamieszkania Konsumenta.